Ochrana osobných údajov

PRAVIDLÁ A VŠEOBECNÉ PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV (Privacy policy) GINGERS s.r.o.

Dátum účinnosti: 1. 8. 2016

GINGERS s.r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom: Hanulova 19, 841 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 885 548, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 31689/B (ďalej ako „GINGERS”) prijala tieto Pravidlá a všeobecné podmienky ochrany Osobných údajov spoločnosti GINGERS, s. r. o. (ďalej ako „Privacy Policy“) na vysvetlenie, akým spôsobom a na aký účel spoločnosť GINGERS spracúva, t. j.: získava, zhromažďuje, používa, nakladá, uchováva, sprístupňuje atď., informácie získané/zhromaždené v súvislosti s produktmi, službami a webovými stránkami spoločnosti GINGERS vrátane (najmä), ale nie výlučne v súvislosti s GINGERS službami. Táto Privacy Policy reguluje Vaše používanie GINGERS služieb (ako sú definované nižšie). Používanie GINGERS služieb (ako sú definované nižšie) sa spravuje tiež Podmienkami poskytovania služieb a licenčnou zmluvou Koncového užívateľa (EULA) spoločnosti GINGERS, na ktoré odkazuje táto Privacy Policy a ktoré môžete nájsť na webovom portáli spoločnosti GINGERS www.portmateo.com.

 • Pre účely tejto Privacy Policy

Softvér“ označuje všetky softvérové programy distribuované, zverejnené alebo iným spôsobom dostupné prostredníctvom spoločnosti GINGERS najmä, ale nie výlučne e-learningové kurzy prístupné prostredníctvom prehliadača.

Služby“ sú všetky služby dané k dispozícii spoločnosťou GINGERS, najmä, ale nie výlučne webové stránky spoločnosti GINGERS, služby prístupné prostredníctvom prehliadača.

Softvér a Služby sú spoločne označené ako „GINGERS služba“ alebo „GINGERS služby“. GINGERS služby označujú hardvérové alebo softvérové nástroje/prostriedky, prostredníctvom ktorých sú Osobné údaje/Užívateľské údaje (ako sú definované nižšie) týkajúce sa Koncového užívateľa spracúvané.

GINGERS služby získavajú/zhromažďujú niektoré Osobné údaje (ako sú definované nižšie) od ich užívateľov („Koncových užívateľov“).

Táto Privacy Policy popisuje spôsoby, akými spoločnosť GINGERS spracúva, t. j.: získava, zhromažďuje, používa, nakladá, uchováva, sprístupňuje, spravuje atď., údaje vrátane Osobných údajov (ako sú definované nižšie), ktoré ako Koncový užívateľ poskytujete alebo ktoré spoločnosť GINGERS získava/zhromažďuje v súvislosti s GINGERS službami. Týmto beriete na vedomie, že rozsah tejto Privacy Policy je obmedzený na Údaje (ako sú definované nižšie) získané/zhromaždené alebo prijaté spoločnosťou GINGERS prostredníctvom Vášho užívania GINGERS služieb. Spoločnosť GINGERS nenesie zodpovednosť za úkony tretích fyzických osôb alebo právnických osôb, obsah ich webových stránok, používanie Údajov (ako sú definované nižšie), ktoré im poskytnete alebo za akékoľvek ich produkty alebo služby. Akékoľvek prepojenie/odkaz na tieto stránky nezakladá na strane spoločnosti GINGERS jej účasť, členstvo či zodpovednosť vo vzťahu k úkonom či činnosti takýchto fyzických osôb alebo právnických osôb. Pred vstupom do alebo pred použitím GINGERS služby máte povinnosť vyjadriť súhlas s touto Privacy Policy a s Podmienkami poskytovania služieb a licenčnou zmluva Koncového užívateľa (EULA) spoločnosti GINGERS. Taktiež môžete byť požiadaný o zaregistrovanie účtu pre/v GINGERS služby/e (ďalej ako „Účet“). Registráciou Účtu, prihlásením sa do Účtu alebo iným spôsobom využívania GINGERS služby potvrdzujete a vyhlasujete, že máte vek 18 rokov a viac a že ste sa oboznámili s touto Privacy Policy, že jej rozumiete a súhlasíte s touto Privacy Policy. Ak máte menej ako 18 rokov, potvrdzujete a vyhlasujete, že Váš zákonný zástupca sa oboznámil a rozumie tejto Privacy Policy a súhlasil s touto Privacy Policy. Akceptáciou tejto Privacy Policy, registráciou, používaním alebo iným vstupom do/prístupom k GINGERS službám alebo akýmkoľvek materiálom v nich zahrnutých alebo súvisiacich s GINGERS službami, vyhlasujete a potvrdzujete, že bezvýhradne súhlasíte s touto Privacy Policy, t. j. vyjadrujete svoj dobrovoľný súhlas s touto Privacy Policy a spracúvaním Vašich dát vrátane Osobných údajov („Osobných údajov Koncového užívateľa“) poskytnutých Vami spoločnosti GINGERS respektíve získaných/zhromaždených spoločnosťou GINGERS od Vás v súvislosti s poskytovaním GINGERS služieb, a to za účelom a spôsobom dovoleným touto Privacy Policy, najmä však za účelom využívania GINGERS služieb, čo znamená, že dávate výslovný a informovaný dobrovoľný súhlas spoločnosti GINGERS (oprávňujete spoločnosť GINGERS) na spracúvanie, t. j. najmä na získavanie, zhromažďovanie, používanie, nakladanie, uchovávanie, dát o Vás vrátane Vašich Osobných údajov (Osobných údajov Koncového užívateľa) a Užívateľských údajov a na sprístupňovanie Vašich Osobných údajov (Osobných údajov Koncového užívateľa) a Užívateľských údajov v súlade s touto Privacy Policy tretej osobe, respektíve súhlasíte, aby spoločnosť GINGERS bola oprávnená poveriť vykonávaním uvedených činností tretiu osobu (Spracovateľa dát ako je definovaný nižšie), pričom uvedený súhlas udeľujete Vy ako Koncový užívateľ spoločnosti GINGERS bez časového obmedzenia, a tento vyššie uvedený súhlas udeľujete Vy ako Koncový užívateľ spoločnosti GINGERS aj v prípade, že miesto spracúvania Údajov je v krajine, ktorá v zmysle príslušných právnych predpisov Európskej únie nezaručuje primeranú úroveň ochrany (napríklad USA), a teda súhlasíte s prenosom Vašich Osobných údajov a Užívateľských údajov do krajiny, ktorá v zmysle príslušných právnych predpisov Európskej únie nezaručuje primeranú úroveň ochrany. Osobné údaje Koncového užívateľa zahŕňajú taktiež Užívateľské údaje definované v bode 1 Podrobnej  Privacy Policy.

Ako Koncový užívateľ súhlasíte s tým, aby ste boli za účelom starostlivosti o zákazníka (napr. zasielanie informačných materiálov, pozvánok na podujatia, informácií o produktoch, službách a akciách) a súvisiacim prieskumom trhu kontaktovaný prostredníctvom e-mailu, telefonicky, SMS, MMS.

V prípade, ak vyššie uvedený súhlas odvoláte, spoločnosť GINGERS bude naďalej oprávnená spracúvať a nakladať s Vašimi Osobnými údajmi pre účely štatistiky pričom Osobné údaje budú v anonymizovanej podobe. Akceptáciou tejto Privacy Policy, registráciou, prihlásením sa, používaním alebo iným vstupom do/prístupom k GINGERS službám alebo akýmkoľvek materiálom v nich zahrnutých alebo súvisiacich s GINGERS službami súčasne vyhlasujete a potvrdzujete, že ste boli poučený o dobrovoľnosti poskytnutia Vašich Osobných údajov, o práve udelený súhlas so spracúvaním Vašich Osobných údajov kedykoľvek odvolať a taktiež o iných Vašich právach v súvislosti so spracúvaním Vašich Osobných údajov v zmysle § 28 až 30 zákona č. 122/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov respektíve iného príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu. Ak nesúhlasíte so spracúvaním Vašich dát vrátane Osobných údajov (Osobných údajov Koncového užívateľa) spôsobom dovoleným touto Privacy Policy, t. j. ak nesúhlasíte s touto Privacy Policy (ak neprijmete podmienky tejto Privacy Policy), žiadame Vás aby ste neakceptovali, neregistrovali sa, neprihlasovali, nepoužívali a ani iným spôsobom nevstupovali do/nepristupovali k GINGERS službám, pretože používanie GINGERS služieb nie je možné bez bezvýhradnej akceptácie tejto Privacy Policy. Používanie GINGERS služieb nie je možné – je neplatné, ak je ich používanie zakázané. Obsah pojmov Osobné údaje, Užívateľské údaje, Údaje a Koncový užívateľ je uvedený nižšie.

Spoločnosť GINGERS si vyhradzuje právo, v prípade zmeny príslušných právnych predpisov, zmeny situácie na trhu, zmeny jej obchodnej politiky alebo na základe vlastného uváženia GINGERS jednostranne zmeniť, upraviť, zrušiť, doplniť alebo odstrániť časti tejto Privacy Policy (ďalej len „Zmena Privacy Policy“) v akomkoľvek čase bez predchádzajúceho upozornenia zverejnením aktualizovanej/upravenej Privacy Policy vrátane dňa jej účinnosti (ďalej len „Dátum účinnosti“) v rámci GINGERS služieb, takáto Zmena Privacy Policy nadobudne platnosť a účinnosť v deň uvedený v aktualizovanej/upravenej Privacy Policy ako jej Dátum účinnosti. Spoločnosť GINGERS dôrazne odporúča kontrolovať aktuálne znenie Privacy Policy, predovšetkým prostredníctvom www.portmateo.com, pričom v úvode Privacy Policy je uvedený dátum jej poslednej úpravy/aktualizácie (Dátum účinnosti). Vy ako konečný užívateľ ste zodpovedný za oboznámenie sa s najnovšou verziou Privacy Policy. Pokračovaním používania GINGERS služieb sa Váš súhlas so Zmenou Privacy Policy predpokladá, pretože pokračovaním používania GINGERS služieb potvrdzujete oboznámenie sa so Zmenou Privacy Policy ako aj bezvýhradný súhlas so Zmenou Privacy Policy. Ak v nejakom ohľade nebudete súhlasiť s akoukoľvek časťou platnej verzie tejto Privacy Policy alebo akýmikoľvek inými podmienkami, pravidlami spoločnosti GINGERS alebo pravidlami správania sa stanovenými GINGERS vzťahujúcimi sa na Vaše používanie GINGERS služieb, Vaša licencia na používanie GINGERS služieb sa okamžite ruší a Vám vzniká povinnosť okamžite prestať používať GINGERS služby, t. j. ak má Koncový užívateľ námietky voči Zmene Privacy Policy, je povinný prestať používať GINGERS služby a môže požiadať, aby spoločnosť GINGERS zlikvidovala jeho Osobné údaje. Ak nie je uvedené inak, aktuálne platná Privacy Policy sa vzťahuje na všetky Osobné údaje o Koncových užívateľoch, ktoré má spoločnosť GINGERS k dispozícii.

 • Privacy Policy sumár

Údaje Koncového užívateľa zhromaždené na nasledovné účely:

 • Reklama

Osobné údaje Koncového Užívateľa

 • Priamy marketing

Email, telefónne číslo

 • Analytika

Cookie a užívateľské údaje

 • Kontaktovanie Koncového užívateľa a adresár alebo informačný bulletin

Mesto, štát, email, meno

 • Unikátna identifikácia zariadenia

Osobné údaje koncového Užívateľa

 • Zdokonalenie GINGERS služieb

Osobné údaje koncového Užívateľa

 • Unikátna identifikácia zariadenia

Spoločnosť GINGERS môže sledovať Koncových užívateľov zaznamenávaním jedinečného identifikátora ich zariadení pre analytické účely a za účelom zaznamenania preferencií Koncových užívateľov.

 • Kontaktné údaje:

Správca Údajov a Vlastník:

GINGERS  s. r. o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným

sídlo: Hanulova 19, 841 02 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 35 885 548

zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 31689/B

webová stránka: www.gingers.sk

Podrobná Privacy Policy

Správca Údajov a Vlastník:

GINGERS  s. r. o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným

sídlo: Hanulova 19, 841 02 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 35 885 548

zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 31689/B

webová stránka: www.gingers.sk

 • Výklad pojmov:

„Osobné údaje“

Za Osobné údaje môžu byť považované rôzne druhy informácií. Spoločnosť GINGERS definuje Osobné údaje pre účely tejto Privacy Policy ako informácie týkajúce sa fyzickej osoby, právnickej osoby, inštitúcie alebo združenia, ktoré sú alebo môžu byť identifikované, aj nepriamo, s odkazom/odvolaním sa na akékoľvek ďalšie informácie. Osobné údaje znamenajú akýkoľvek údaj týkajúci sa, resp. údaj o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe/jednotlivcovi, pričom takáto fyzická osoba/jednotlivec môže byť identifikovaná priamo alebo nepriamo najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík pre ňu špecifických, týkajúcich sa jej fyzickej, fyziologickej, psychickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity. 

„Užívateľské údaje“

Okrem Osobných údajov, v súlade s touto Privacy Policy spoločnosť GINGERS spracúva, t. j.: získava, zhromažďuje, nakladá, používa, uchováva alebo sprístupňuje atď., rôzne informácie, ktoré nemôžu byť použité na identifikáciu alebo kontaktovanie Koncového užívateľa, a ktoré môžu a sú použité na zvýšenie kvality ďalších GINGERS služieb. Užívateľské údaje sú informácie získané/zhromaždené automaticky GINGERS službami (alebo službami tretej strany používanými GINGERS službami), ktoré môžu v závislosti od konkrétnej GINGERS služby obsahovať: IP (Internet Protocol) adresy alebo doménové názvy počítačov/zariadení používaných Koncovými užívateľmi, ktorí využívajú GINGERS služby, URI adresy (Uniform Resource Identifier), čas požiadavky, spôsob použitý na odovzdanie požiadavky serveru, veľkosť súboru prijatého v odpovedi, číselný kód označujúci status odpovede servera (úspešná odpoveď, chyba, atď.), krajina pôvodu, vlastnosti prehliadača a operačného systému využívaného Koncovým užívateľom, ďalšie všeobecné informácie o komunikácii Koncového užívateľa s GINGERS službami (napr. typ prehliadača Koncového užívateľa, odkazujúce a odchádzajúce URL, počet klikov, zobrazené/prezerané webové stránky, čas strávený prezeraním konkrétnej webovej stránky, časový úsek takýchto činností, atď.), rôzne časové podrobnosti každej návštevy/každého vstupu do GINGERS služby (napr. čas strávený na jednotlivej strane/stránke v rámci GINGERS služieb), a podrobnosti o sledovanej ceste v rámci GINGERS služieb s osobitnou referenciou o postupnosti navštívených stránok, a ďalšie parametre o zariadení operačného systému a/alebo IT prostredia Koncového užívateľa.

Osobné údaje a Užívateľské údaje sa spoločne označujú ako „Údaje“.

„Koncový užívateľ”

Jednotlivec používajúci GINGERS služby, ktorý sa musí zhodovať s Data subjektom, alebo musí byť poverený Data subjektom, na ktorý sa Osobné údaje vzťahujú.

„Data subjekt”

Právnická alebo fyzická osoba, na ktorú sa Osobné údaje vzťahujú/odvolávajú.

„Spracovateľ dát“

Fyzická osoba, právnická osoba, orgán verejnej správy alebo iný orgán, združenie alebo organizácia autorizovaná Správcom Údajov na spracúvanie Osobných údajov v súlade s touto Privacy Policy .

„Správca Údajov (alebo Vlastník)“

Fyzická osoba, právnická osoba, orgán verejnej správy alebo iný orgán, združenie alebo organizácia s právom, aj spoločne s iným Správcom Údajov, oprávnená prijímať rozhodnutia ohľadom cieľov a spôsobu spracúvania Osobných údajov a použitých prostriedkov vrátane bezpečnostných opatrení týkajúcich sa prevádzky a používania GINGERS služieb. Ak nie je uvedené inak, Správca Údajov je vlastníkom GINGERS služieb.

„Cookie“

Nepatrný údaj (malý súbor) uchovávaný v zariadení Koncového užívateľa, ktorý obsahuje neosobné údaje/Užívateľské údaje.

 • Druhy získaných/zhromaždených Osobných údajov/Užívateľských údajov:

Medzi druhmi Údajov, ktoré Správca Údajov prostredníctvom/v súvislosti s poskytovaním GINGERS služieb získava/zhromažďuje osobne/priamo alebo prostredníctvom tretích strán patria: e-mail, krstné meno, priezvisko, krajina, mesto, dátum narodenia, pohlavie, Cookie, Užívateľské údaje a heslo Koncového užívateľa. Ostatné získavané/zhromažďované konkrétne Osobné údaje môžu byť charakterizované v iných častiach tejto Privacy Policy alebo vyhradenými definíciami v texte v súvislosti so zhromažďovaním Údajov.

Osobné údaje môžu/sú dobrovoľne poskytované Koncovým užívateľom alebo získavané alebo zhromažďované automaticky počas používania GINGERS služieb.

Ak nie je uvedené inak, akékoľvek používanie Cookies – alebo iných sledovacích nástrojov – GINGERS službami alebo vlastníkmi služieb tretích subjektov použitých GINGERS službami, slúži na identifikáciu Koncových užívateľov a zapamätanie si ich preferencií výlučne za účelom poskytovania služby požadovanej Koncovým užívateľom.

Koncový užívateľ zodpovedá za Osobné údaje tretích strán zverejnených alebo zdieľaných prostredníctvom GINGERS služieb a vyhlasuje, že je oprávnený ich oznámiť/komunikovať a odosielať/vysielať bez vzniku zodpovednosti na strane Správcu Údajov.

 • Metódy a miesto spracúvania Údajov:
  • Metódy spracúvania

Správca Údajov spracúva Osobné údaje a Užívateľské údaje týkajúce sa Koncových užívateľov primeraným spôsobom a prijme primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu týchto Údajov pred neautorizovaným prístupom, zverejnením, úpravou alebo pred neautorizovaným zničením, poskytnutím, sprístupnením, poškodením a stratou.

Spracúvanie Osobných údajov a Užívateľských údajov týkajúcich sa Koncových užívateľov sa vykonáva za použitia počítačov (zariadení) a/alebo IT povolených zariadení na základe organizačných postupov a metód prísne súvisiacich s určenými účelmi spracúvania. Okrem toho, v niektorých prípadoch môžu byť Osobné údaje a Užívateľské údaje týkajúce sa Koncových užívateľov určené pre Správcu Údajov dostupné aj konkrétnym kategóriám dotknutých subjektov, ktoré sa podieľajú na fungovaní GINGERS služieb (administratíva, predaj, reklama, poskytovatelia právnych služieb, správa systému) alebo iným externým subjektom (ako sú poskytovatelia technických služieb, poštoví doručovatelia, poskytovatelia hostingu, IT spoločnosti, správne orgány, poskytovatelia účtovných/daňových služieb) alebo iným dotknutým subjektom poskytujúcim služby pre Správcu Údajov (dodávatelia), ustanoveným Vlastníkom za Spracovateľov dát, ak je to nevyhnutné. Zoznam týchto tretích strán ako Spracovateľov dát sa priebežne mení a aktualizuje, aktuálny zoznam Spracovateľov dát možno kedykoľvek vyžiadať od Správcu Údajov.

 • Miesto

Osobné údaje/Užívateľské údaje sú spracúvané v prevádzkach Správcu Údajov a na akomkoľvek inom mieste, kde sú tretie strany participujúce na spracúvaní Údajov umiestnené. Pre viac informácií kontaktujte Správcu Údajov.

 • Doba uchovávania Údajov

Osobné údaje/Užívateľské údaje sú uchovávané na dobu neurčitú, t. j. na nevyhnutne potrebný čas na zabezpečenie služieb požadovaných Koncovým užívateľom alebo stanovený účelom označeným v tomto dokumente, Koncový užívateľ môže kedykoľvek žiadať, aby Správca Údajov dočasne odložil/vylúčil alebo odstránil jeho Údaje.

 • Spracúvanie získaných/zhromaždených Údajov:

Osobné údaje/Užívateľské údaje týkajúce sa Koncového užívateľa sú získavané/zhromažďované na umožnenie používania GINGERS služieb, ako aj na nasledovné účely: reklama, priamy marketing, analytika, kontaktovanie Koncového užívateľa a adresár alebo informačný bulletin, Unikátna identifikácia zariadenia, zdokonalenie GINGERS služieb.  

Účel a spôsoby, ktorými spoločnosť GINGERS spracúva Osobné údaje/Užívateľské údaje získané/zhromaždené spoločnosťou GINGERS, sú špecifikované ďalej v texte tejto Privacy Policy. V prípade iných spôsobov spracúvania alebo účelu spracúvania získaných/zhromaždených Údajov, táto (dotknutá) časť Privacy Policy bude upravená.

Použitie Údajov na uvedené účely je opísané v samostatných častiach tohto dokumentu.

 • Reklama

Tieto služby umožňujú využívať Osobné údaje/Užívateľské údaje týkajúce sa Koncového užívateľa za účelom reklamnej komunikácie zobrazenej vo forme titulkov (bannerov) alebo ďalšej reklamy v rámci GINGERS služieb, eventuálne založenej na záujmoch Koncového užívateľa. To však neznamená, že všetky Osobné údaje sú využité na tento účel. Informácie a podmienky sú uvedené nižšie.

Akceptovaním podmienok tejto Privacy policy Koncový užívateľ udeľuje spoločnosti GINGERS súhlas kontaktovať ho a zasielať alebo poskytovať mu reklamu alebo marketingové oznamy. Koncový užívateľ súhlasí, aby spoločnosť GINGERS používala na realizáciu tohto kontaktovania Koncového užívateľa Osobné údaje, ktoré Koncový užívateľ poskytol spoločnosti GINGERS v súlade s podmienkami tejto Privacy Policy. Akceptovaním podmienok tejto Privacy Policy Koncový užívateľ udeľuje svoj súhlas spoločnosti GINGERS na poskytovanie jeho Osobných údajov tretím stranám (reklamným partnerom a dodávateľom spoločnosti GINGERS v súvislosti s propagáciou) v súlade s účelom tejto Privacy Policy.

Niektoré zo služieb uvedených nižšie môžu používať Cookies na identifikáciu Koncových užívateľov alebo môžu používať techniky zacielenia reklamy podľa správania sa Koncového užívateľa, t. j. zobrazujú reklamy prispôsobené záujmom a správaniu Koncového užívateľa. Pre viac informácii pozrite privacy policy príslušných služieb.

Zhromažďované osobné údaje: Údaje

 • Priamy marketing

GINGERS služby využívajú Údaje Koncového užívateľa za účelom ponuky služieb a produktov zabezpečovaných spoločnosťou GINGERS alebo súvisiacich s produktom alebo službou poskytovaným/ou GINGERS službami.

Zhromažďované osobné údaje: E-mail.

 • Analytika

Služby obsiahnuté v tejto časti umožňujú Vlastníkovi monitorovať a analyzovať prenos dát na webe a môžu byť použité na sledovanie správania sa Koncového užívateľa. GINGERS služby používajú vnútorný analytický systém, ktorý nezahŕňa tretie strany. Spoločnosť GINGERS využíva Údaje získané/zhromaždené na sledovanie a skúmanie používania GINGERS služieb Koncovým užívateľom (správanie Koncového užívateľa) za účelom lepšieho pochopenia všeobecných a osobitných vlastností Koncového užívateľa.

Zhromažďované Údaje: Cookie a Užívateľské údaje

 • Kontaktovanie Koncového užívateľa adresár alebo informačný bulletin

Registráciou do adresára alebo informačného bulletinu, bude e-mailová adresa Koncového užívateľa pridaná do zoznamu kontaktov tých, ktorý môžu prijímať e-mailové správy obsahujúce informácie komerčného alebo propagačného charakteru týkajúce sa GINGERS služieb. Vaša e-mailová adresa môže tiež byť pridaná do tohto zoznamu v dôsledku prihlásenia sa k GINGERS službám.

Zhromaždené osobné údaje: mesto, krajina, e-mail a prvé meno.

 • Unikátna identifikácia zariadenia

GINGERS služby môžu sledovať Koncových užívateľov uchovávaním unikátnych identifikátorov ich zariadení pre analytické účely alebo pre uchovávanie preferencií Koncového užívateľa.

Spracúvané osobné údaje: Údaje

 • Zdokonalenie GINGERS služieb

Získané/zhromaždené Údaje sú použité na zvýšenie kvality GINGERS služieb. Získané/zhromaždené Údaje môžu byť tiež použité na optimalizáciu a zlepšenie obsahu GINGERS služieb zistením chýb v GINGERS službách. Spoločnosť GINGERS môže sprístupniť celkové/súhrnné štatistky získané priamo spoločnosťou GINGERS/GINGERS službami (ktoré nebudú obsahovať žiadne informácie/údaje spôsobilé identifikovať alebo kontaktovať konkrétneho Koncového užívateľa) na zlepšenie zákazníckych služieb/GINGERS služieb, na úpravu GINGERS služieb podľa záujmu Koncových užívateľov alebo na optimalizáciu GINGERS služieb.

Spracúvané osobné údaje: Údaje

 • Čo spoločnosť GINGERS nevykonáva s Osobnými údajmi

Spoločnosť GINGERS nepredáva, neprenajíma alebo iným spôsobom neprevádza Osobné údaje Koncového užívateľa žiadnym tretím stranám s výnimkami uvedenými v tejto Privacy Policy. Spoločnosť GINGERS nezverejňuje/nesprístupňuje individuálne IP (Internet Protocol) adresy žiadnym tretím stranám s výnimkami uvedenými v tejto Privacy Policy. 

 • Informácie o Cookies:

Cookies napomáhajú umožniť Koncovému užívateľovi rýchlejší prístup na webové stránky, ktoré Koncový užívateľ už v minulosti navštívil. Cookies tiež umožňujú, aby Koncový užívateľ prispôsobil svoju/e webovú/é stránku/y a optimalizoval svoje skúsenosti s GINGERS službami. Spoločnosť GINGERS tiež používa Cookies na zistenie počtu Koncových užívateľov, ktorí navštívili PORTÁL a ich interakciu s GINGERS službami. Koncový užívateľ môže obmedziť Cookies na svojom zariadení nastavením preferencií alebo možností vo svojom internetovom prehliadači. Koncový užívateľ berie na vedomie, že obmedzenie súborov Cookies môže zabrániť správnemu fungovaniu GINGERS služieb na strane Koncového užívateľa.

 • Nevyhnutne potrebné Cookies

Tieto Cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie GINGERS služieb a sú používané na uchovávanie úsekov/intervalov a preferencií.

 • XSRF-TOKEN

využívaná na verifikáciu žiadosti pre zobrazenie GINGERS služby

 • laravel_session

využívaná na autentifikáciu a identifikáciu Koncového užívateľa  v GINGERS službe

 • Analytika

tieto Cookies sú nevyhnutné na fungovanie služieb uvedených v časti „Analytika“

Vzhľadom k tomu, že inštalácia Cookies patriacich tretej strane a ďalších sledovacích systémov prostredníctvom služieb používaných v rámci GINGERS služieb technicky nemôže byť kontrolovaná Vlastníkom (Správcom Údajov), akékoľvek osobitné odkazy na Cookies a sledovacie systémy inštalované tretími stranami sa považujú za orientačné. Za účelom získania úplnej informácie pozrite podmienky ochrany osobných údajov (privacy policy) príslušných služieb tretej strany uvedených v tomto dokumente.

 • Dodatočné informácie o spracúvaní Údajov, t. j. najmä o získavaní, zhromažďovaní, používaní, nakladaní, uchovaní a sprístupňovaní Údajov:
  • Právne účely

Osobné údaje Koncového užívateľa môžu byť použité na právne účely Správcom Údajov v súdnych konaniach alebo v štádiách vedúcich k možnému súdnemu konaniu alebo v iných právnych konaniach pred inými orgánmi verejnej moci podľa príslušného práva, vzniknutých z dôvodu (týkajúcich sa) nesprávneho používania GINGERS služieb alebo súvisiacich služieb.

Koncový užívateľ berie na vedomie skutočnosť, že Správca Údajov môže byť požiadaný o sprístupnenie (spoločnosť GINGERS môže sprístupniť) Osobných údajov tretím subjektom na základe žiadosti orgánov verejnej moci (vrátane súdov, štátnych orgánov alebo iných orgánov verejnej moci v súvislosti s príslušným právom) alebo v iných situáciách, keď to vyžaduje príslušné právo alebo v situáciách, keď je Správca Údajov povinný zabrániť akejkoľvek protiprávnej činnosti alebo škode v súlade s príslušným právom. 

 • Ochrana

Spoločnosť GINGERS vynakladá jej najlepšie úsilie na ochranu Údajov spracúvaných, t. j.: získavaných, zhromažďovaných atď., spoločnosťou GINGERS a/alebo iných informácií, ktoré Koncový užívateľ dobrovoľne zdieľa so spoločnosťou GINGERS/GINGERS službami, používaním šifrovacích a autorizačných (overovacích) nástrojov na ochranu ich bezpečnosti na serveri zabezpečenom firewallom bez priameho pripojenia k internetu. Koncový užívateľ berie na vedomie skutočnosť, že on-line prenosy informácií nemôžu byť chránené pred každým neautorizovaným prístupom/vstupom (atakovaním/hackovaním resp. útokom hackerov) a z tohto dôvodu spoločnosť GINGERS nemá žiadnu zodpovednosť za ochranu/bezpečnosť akýchkoľvek Údajov, ktoré sú voľne/dobrovoľne poskytnuté Koncovým užívateľom, alebo sú získané alebo zhromaždené automaticky pri používaní GINGERS služieb. Koncový užívateľ berie na vedomie skutočnosť, že spoločnosť GINGERS nie je zodpovedná za akékoľvek odcudzenie (krádež), stratu alebo za akýkoľvek iný neautorizovaný prístup/vstup alebo škodu na akýchkoľvek Údajoch spracúvaných spoločnosťou GINGERS a/alebo iných informáciách, ktoré Koncový užívateľ zdieľa so spoločnosťou GINGERS/GINGERS službami voľne/dobrovoľne. 

 • Dodatočné informácie o Osobných údajoch Koncového užívateľa

Okrem informácií obsiahnutých v tejto Privacy Policy, GINGERS služby môžu na žiadosť poskytnúť Koncovému užívateľovi doplňujúce a kontextové/odvodené informácie týkajúce sa konkrétnych služieb alebo spracúvania, t. j.: získavania, zhromažďovania, používania, nakladania, uchovávania a sprístupňovania atď., Osobných údajov. 

 • Systémové záznamy a údržba systému

Za účelom prevádzky a udržiavania GINGERS služieb, GINGERS služby a služby tretích strán môžu zhromažďovať súbory, ktoré zaznamenávajú interakciu Koncových užívateľov s GINGERS službami (Systémové Protokoly) alebo za týmto účelom používajú iné Osobné údaje (ako napríklad IP adresa). 

 • Informácie neobsiahnuté v tejto Privacy Policy

Ďalšie podrobnosti týkajúce sa spracúvania, t. j. získavania, zhromažďovania, používania, nakladania, uchovávania, sprístupňovania, atď., Osobných údajov môžete kedykoľvek žiadať od Správcu Údajov, a to prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na začiatku alebo na konci tohto dokumentu.

 • Práva Koncových užívateľov

Koncoví užívatelia majú právo sa kedykoľvek informovať, či sú ich Osobné údaje uchovávané, môžu sa informovať u Správcu Údajov o ich obsahu a pôvode, môžu si u Správcu Údajov overiť ich správnosť alebo môžu požiadať aby boli doplnené, zrušené, aktualizované alebo opravené, alebo aby boli premenené na anonymný formát, alebo môžu žiadať o zablokovanie akýchkoľvek Údajov držaných v rozpore s právom, ako aj namietať zaobchádzanie s nimi z akýchkoľvek legitímnych dôvodov. Žiadosť je potrebné zaslať Správcovi Údajov podľa kontaktných informácií uvedených vyššie alebo v závere tohto dokumentu.

 • Právne informácie

Táto Privacy Policy sa spravuje slovenským právom, t. j. táto Privacy Policy je regulovaná slovenským právnym poriadkom, predovšetkým zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, smernicami Európskeho parlamentu a Rady č. 95/46/EC a č. 2002/58/EC v znení smernice č. 2009/136/EC regulujúcou Cookies.

Ak nie je nariadené inak záväzným právom, všetky spory vzniknuté alebo spojené/súvisiace s touto Privacy Policy medzi spoločnosťou GINGERS a Koncovým užívateľom (vrátane všetkých sporov ohľadom platnosti a trvania/existencie tohto dokumentu a/alebo tejto doložky a jej rozsahu) budú s konečnou platnosťou rozhodnuté príslušným súdom Slovenskej republiky.

Právomoc/príslušnosť súdu je určená všeobecnou miestnou príslušnosťou podľa právnych predpisov platných v Slovenskej republike. V súlade s článkom 25 Nariadenia Rady (ES) č. 1215/2012 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, spoločnosť GINGERS a Koncový užívateľ dohodli/súhlasia, že súdy Slovenskej republiky majú právomoc na riešenie všetkých sporov vzniknutých alebo spojených s touto Privacy Policy medzi spoločnosťou GINGERS a Vami ako Koncovým užívateľom alebo akoukoľvek treťou stranou, pričom súd príslušný na konanie v prvom stupni je Okresný súd Bratislava I. Toto ustanovenie nezbavuje spoločnosť GINGERS možnosti začať konanie týkajúce sa akéhokoľvek sporu uvedenom v predchádzajúcej vete na ktoromkoľvek inom príslušnom súde. 

 • Rôzne

GINGERS služby nie sú určené fyzickým osobám mladším ako 18 rokov. Používaním GINGERS služieb potvrdzujete a vyhlasujete, že máte vek 18 rokov a viac a že ste sa oboznámili s touto Privacy Policy, že jej rozumiete a súhlasíte s touto Privacy Policy. Ak máte menej ako 18 rokov, potvrdzujete a vyhlasujete, že Váš zákonný zástupca sa oboznámil a rozumie tejto Privacy Policy a súhlasil s touto Privacy Policy. V prípade, ak spoločnosť GINGERS získa vedomosť o tom, že Koncový užívateľ nedosiahol 18 rokov jeho veku a používa GINGERS služby bez predchádzajúceho súhlasu svojho zákonného zástupcu, spoločnosť GINGERS odstráni Osobné údaje takéhoto Koncového užívateľa.

Zistenie, že nejaké ustanovenie tejto Privacy Policy nie je platné, nemá vplyv na platnosť tejto Privacy Policy ako celku. V takom prípade bude dotknuté ustanovenie Privacy Policy nahradené novým ustanovením, ktoré bude právne záväzné a bude sa čo najviac približovať významu neplatného ustanovenia. Ak nejaké ustanovenie tejto Privacy Policy je z akéhokoľvek dôvodu právne neúčinné, takéto ustanovenie bude upravené v rozsahu potrebnom na dosiahnutie jeho právnej účinnosti (čo najviac zodpovedajúcom zámeru strán a pôvodne zamýšľanému hospodárskemu účelu neúčinného/právne nevynútiteľného ustanovenia) a ostatné ustanovenia tejto Privacy Policy tým nebudú dotknuté, t. j. ak niektoré ustanovenie tejto Privacy Policy je alebo sa stane neúčinným alebo nevynútiteľným, ostatné ustanovenia tejto Privacy Policy zostávajú zachované v platnosti a účinnosti.

Práva a povinnosti podľa tejto Privacy Policy vrátane získaných/zhromaždených Osobných údajov sú prevoditeľné resp. prechádzajú na akéhokoľvek právneho nástupcu spoločnosti GINGERS ako aj na ďalších právnych nástupcov.

Spoločnosť GINGERS môže tiež previesť/postúpiť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Privacy Policy, predovšetkým práva a povinnosti spoločnosti GINGERS týkajúce sa získaných/zhromaždených Údajov (vrátane prevodu/postúpenia týchto samotných získaných/zhromaždených Údajov), na tretiu osobu ktorá nadobudne príslušný podnik/podnikanie týkajúce sa GINGERS služieb alebo autorské práva k GINGERS službám od spoločnosti GINGERS, alebo na tretiu osobu ktorá nadobudne 50 %-ný alebo väčší obchodný podiel (majetkovú účasť) na spoločnosti GINGERS, alebo na tretiu osobu 50 %-ný alebo väčší obchodný podiel (majetková účasť), ktorý je vo vlastníctve spoločnosti GINGERS, alebo na tretiu osobu v ktorej má spoločnosť GINGERS právomoc uplatniť prostredníctvom svojej majetkovej účasti rozhodujúci/kontrolný vplyv nad riadením alebo podnikaním tejto tretej osoby, bez vplyvu na možnosť Koncového užívateľa používať GINGERS služby. 

Táto Privacy Policy sa vzťahuje výlučne na GINGERS služby, t. j. na Osobné údaje spracúvané, t.j.: získavané, zhromažďované, používané,  s ktorými nakladá, uchovávané a sprístupňované atď., spoločnosťou GINGERS. GINGERS služby môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky. Spoločnosť GINGERS nenesie zodpovednosť za postupy týkajúce sa ochrany osobných údajov iných webových stránok. Spoločnosť GINGERS odporúča Koncovému užívateľovi pri vstupe na iné webové stránky ako GINGERS služby, aby sa oboznámil s pravidlami ochrany osobných údajov každej takejto webovej stránky, ktorá zhromažďuje osobné údaje. Táto Privacy Policy sa uplatňuje výlučne na informácie zhromažďované spoločnosťou GINGERS.