Všeobecné obchodné podmienky

PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽIEB A LICENČNÁ ZMLUVA KONCOVÉHO UŽÍVATEĽA (ďalej ako „EULA“)

Dátum účinnosti: 1. 8. 2016

EULA stanovuje práva a povinnosti a zásady právneho vzťahu medzi GINGERS s. r. o., slovenskou spoločnosťou s ručením obmedzeným, so sídlom Hanulova 19, Bratislava, 841 02, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 31689/B, DIČ: 202 183 3110, e-mail: gingers@gingers.sk, tel. číslo: +421905401757 (ďalej ako “GINGERS”) a koncovými užívateľmi, pričom časť A upravuje práva a povinnosti a zásady právneho vzťahu medzi GINGERS a koncovými užívateľmi, ktorí vystupujú v právnom vzťahu s GINGERS ako spotrebitelia a časť B upravuje práva a povinnosti a zásady právneho vzťahu medzi GINGERS a koncovými užívateľmi, ktorí vystupujú v právnom vzťahu s GINGERS ako fyzické osoby podnikatelia alebo ako právnické osoby. Sú záväzné pre všetky strany právneho vzťahu a vychádzajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Podnikateľom sa rozumie:

(a) osoba zapísaná v obchodnom registri,

(b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

(c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

(d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podnikateľom sa taktiež pre účely EULA rozumie ten, kto koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie koncový užívateľ v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené v EULA pre podnikateľov.

ČASŤ A: pre koncových užívateľov – spotrebiteľov

EULA tvorí úplnú dohodu medzi Vami ako Koncovým užívateľom (ďalej ako „Vy“ alebo „Koncový užívateľ“) a spoločnosťou GINGERS. Táto EULA upravuje používanie Softvéru a Služieb (ako je uvedené nižšie) Koncovým užívateľom.

1. Pre účely tejto EULA, pojmy uvedené nižšie majú nasledujúci význam:

„Softvér" – rozumejú sa všetky softvérové programy distribuované, zverejnené alebo iným spôsobom dostupné prostredníctvom spoločnosti GINGERS najmä, ale nie výlučne e-learningové kurzy prístupné prostredníctvom prehliadača.

„Služby” – označuje všetky služby dané k dispozícii spoločnosťou GINGERS najmä, ale nie výlučne – webové stránky spoločnosti GINGERS, služby prístupné prostredníctvom prehliadača alebo inej on-line telekomunikačnej metódy.

„GINGERS softvér“ alebo „GINGERS služby” sú spoločne označené ako Softvér alebo Služby.

2. GINGERS služba je licencovaná, nie predaná. Používanie GINGERS služby (ako je uvedené nižšie) je predmetom podmienok stanovených touto EULA. Pred vstupom do alebo pred použitím GINGERS služby, vrátane prezerania akejkoľvek webovej stránky spoločnosti GINGERS, máte povinnosť vyjadriť súhlas s touto EULA.

3. Vy ako Koncový užívateľ máte možnosť si objednať GINGERS služby prostredníctvom e-shop formulára dostupného na www.portmateo.com. Po zaplatení odmeny ako je ustanovené v bode 5 týchto podmienok, dostanete do 2 pracovných dní, prihlasovacie meno a heslo pre prístup k Vášmu účtu („Účet“).

4. GINGERS služby sú dostupné prostredníctvom Vášho účtu po prihlásení. Jeden Účet môže byť použitý len jedným Koncovým užívateľom. Vy ako Koncový užívateľ si môžete objednať jeden alebo viac prístupov tak, aby GINGERS služby boli dostupné pre viacerých Konečných užívateľov.

5. Ročná odmena za GINGERS služby dostupné v rámci jedného Účtu je 36 EUR (vrátane DPH). Odmena musí byť zaplatená na bankový účet GINGERS číslo: 3704968056/0200, IBAN: SK0802000000003704968056, SWIFT: SUBASKBX.

6. Používaním GINGERS služieb potvrdzujete a vyhlasujete, že máte vek 18 rokov a viac a že ste sa oboznámili s touto EULA, že jej rozumiete a súhlasíte s touto EULA. Ak máte menej ako 18 rokov, potvrdzujete a vyhlasujete, že Váš zákonný zástupca sa oboznámil a rozumie tejto EULA a súhlasil s touto EULA. Akceptáciou tejto EULA, registráciou, používaním alebo iným vstupom/prístupom k GINGERS službám alebo akýmkoľvek materiálom v nich zahrnutých alebo súvisiacim s GINGERS službami týmto súhlasíte s touto EULA. Ak nesúhlasíte s touto EULA (ak neakceptujete podmienky tejto EULA), žiadame Vás, aby ste neakceptovali, neregistrovali sa, nepoužívali a ani iným spôsobom nevstupovali do/nepristupovali k GINGERS službám. Používanie GINGERS služieb nie je možné – je neplatné, ak je zakázané.

7. GINGERS služba sa pre účely tejto EULA považuje za úplne dodanú Koncovému užívateľovi momentom, keď je prihlasovacie meno a heslo k Účtu odoslané GINGERS e-mailom na emailovú adresu, ktorú koncový užívateľ zadal pri registrácii (ďalej len „Úplné dodanie GINGERS služby Koncovému užívateľovi“).

8. Táto EULA predstavuje úplnú dohodu ohľadom licencie medzi stranami (Vami ako Koncovým užívateľom a GINGERS) a nahrádza všetky predchádzajúce dohody a vyjadrenia medzi nimi. GINGERS si vyhradzuje právo v prípade zmeny príslušných právnych predpisov, zmeny situácie na trhu, zmeny obchodnej politiky GINGERS alebo na základe vlastného uváženia GINGERS jednostranne zmeniť, upraviť, zrušiť, doplniť alebo odstrániť časti tejto EULA v akomkoľvek čase bez predchádzajúceho upozornenia zverejnením aktualizovaných/upravených EULA vrátane dňa ich účinnosti („Dátum účinnosti“) v rámci GINGERS služieb, takéto zmeny nadobudnú platnosť a účinnosť k okamihu ich zverejnenia v rámci GINGERS služieb. Vy (ako Koncový užívateľ) ste zodpovedný za oboznámenie sa s najnovšou verziou EULA. Pokračovaním používania GINGERS služieb sa Váš súhlas s takýmito zmenami/s aktuálnou verziou EULA predpokladá, a teda sa má za to, že s takýmito zmenami/s aktuálnou verziou EULA súhlasíte. Ak v nejakom ohľade nebudete súhlasiť s akoukoľvek časťou platnej verzie tejto EULA alebo akýmikoľvek inými podmienkami, pravidlami spoločnosti GINGERS alebo pravidlami správania sa stanovenými GINGERS vzťahujúcimi sa na Vaše používanie GINGERS služieb, Vaša licencia na používanie GINGERS služieb sa okamžite ruší a Vám vzniká povinnosť okamžite prestať používať GINGERS služby.

Rozsah licencie

9. Týmto spoločnosť GINGERS udeľuje oprávnenému nadobúdateľovi licencie k GINGERS službám (Vám ako Koncovému užívateľovi) právo používať GINGERS služby v rozsahu potrebnom k dosiahnutiu účelu EULA ako je uvedené v bode 10 týchto podmienok. Táto licencia sa udeľuje jednotlivcovi. GINGERS služby môžu byť používané len na takom zariadení, ktoré vlastní a prostredníctvom ktorého Koncový užívateľ užíva, resp. má prístup k GINGERS službám pomocou prehliadača alebo inej on-line komunikačnej metódy.

10. Účelom GINGERS služieb je poskytnutie e-learningových kurzov Koncovému užívateľovi.

11. Spoločnosť GINGERS Vám ako Koncovému užívateľovi udeľuje obmedzenú, nevýhradnú, neprevoditeľnú, odvolateľnú licenciu na prístup k GINGERS službám (vstup do GINGERS služieb) výlučne pre osobné, nekomerčne zábavné účely/použitie (Koncovým užívateľom). Akceptáciou tejto EULA Koncový užívateľ súhlasí, že nebude používať žiadne GINGERS služby za iným účelom, ako je uvedený vyššie. Spoločnosť GINGERS si vyhradzuje všetky práva, ktoré Vám ako Koncovému užívateľovi nie sú výslovne udelené touto EULA. Ak ako Koncový užívateľ porušíte akékoľvek podmienky stanovené touto EULA, spoločnosť GINGERS si vyhradzuje právo zrušiť Vašu licenciu (licenciu Koncového užívateľa) bez upovedomenia.

12. Nie je dovolené:

(i) dekompilovať alebo spätne dešifrovať zdrojový kód GINGERS služby s výnimkou v rozsahu povolenom záväzným právom;

(ii) upravovať, meniť, pozmeniť GINGERS služby s výnimkou v rozsahu povolenom záväzným právom alebo v rozsahu nevyhnutnom na používanie GINGERS Služieb;

(iii) obstarávať kópie GINGERS služieb alebo akejkoľvek časti GINGERS služieb pre tretie strany;

(iv) poskytnúť sublicenciu k GINGERS službám alebo sprístupniť GINGERS služby tretím osobám nájmom, vytvorením softvérovej služby (Software-as-a-Service) alebo inak;

(v) upravovať GINGERS služby s výnimkou v rozsahu povolenom záväzným právom;

(vi) odstrániť alebo znečitateľniť oznámenia o spoločnosti GINGERS ako o držiteľovi autorských práv k GINGERS službám;

(vii) používať GINGERS služby spôsobom, ktorý poškodzuje povesť GINGERS alebo GINGERS Služieb;

(viii) využívať alebo umiestňovať GINGERS Služby takým spôsobom, že pozorovateľ komunikácie sa bude domnievať, že GINGERS služby sa týkajú/patria Vám.

13. Koncový užívateľ sa zaväzuje dodržiavať usmernenia/návody pre používanie GINGERS služieb, ktoré prípadne GINGERS zverejní.

14. Dodaním alebo používaním GINGERS Služieb neprechádza na Vás ako Koncového užívateľa žiadne právo komerčného alebo propagačného využitia k/v GINGERS službám. Akékoľvek možnosti napaľovania alebo presunu dát sú výlučne službou pre Vás ako Koncového užívateľa a nezakladajú oprávnenie, vzdanie sa práv alebo iné obmedzenie akýchkoľvek práv držiteľov autorského práva k akémukoľvek obsahu obsiahnutom v ktorejkoľvek GINGERS službe.

Duševné vlastníctvo

15. Všetky práva k GINGERS službám, súvisiacej dokumentácii a všetkým ich modifikáciám a rozšíreniam patria spoločnosti GINGERS. Získavate len tie práva a povolenia, ktoré Vám vyplývajú z tejto EULA, alebo tie, ktoré Vám budú udelené osobitne písomnou formou. Nesmiete používať, kopírovať alebo zverejňovať GINGERS služby, ak to nie je dovolené.

16. Všetok obsah a materiál dostupný v/z GINGERS službách/služieb najmä, ale nie výlučne akýkoľvek softvér, označenia, koncepty, umelecké prvky, animácie, videá, obrazy, hudba, zvuky, témy, objekty, znaky vrátane mien a informácií o profile, príbehy, prenos údajov/komunikácia, text, kód, pracovné postupy, osobnostné práva, dokumentácia a akékoľvek on-line alebo tlačené marketingové materiály (ďalej ako „Obsah“), sú duševným vlastníctvom patriacim spoločnosti GINGERS. Ak nie je písomne uvedené inak, celý Obsah je vlastnený, spravovaný a licencovaný spoločnosťou GINGERS. Celý Obsah je chránený autorským právom podľa autorského práva Slovenskej republiky a/alebo podobných zákonov iných jurisdikcií chrániacich ho pred neoprávneným používaním. Reprodukovanie, ukladanie, zhromažďovanie a/alebo šírenie Obsahu s tretími stranami resp. tretím/i stranám/ami je považované za porušenie autorských práv a porušenie legislatívy Slovenskej republiky. Spoločnosť GINGERS a jej logá sú ochrannými známkami patriacimi spoločnosti GINGERS a nesmú byť použité bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti GINGERS.

17. Spoločnosť GINGERS a Vy ako Koncový užívateľ uznávate, že v prípade, ak akákoľvek tretia strana vznesie nárok, že GINGERS služby alebo držba GINGERS služieb Koncovým užívateľom porušuje duševné vlastníctvo tretej osoby, spoločnosť GINGERS je zodpovedná za vyšetrenie, obranu, vysporiadanie a uspokojenie takéhoto nároku na ochranu pred zásahom do duševného vlastníctva.

Pravidlá správania

18. Používanie GINGERS služieb je regulované konkrétnymi pravidlami stanovenými touto EULA. Nasledovné pravidlá nie sú úplné, spoločnosť GINGERS si vyhradzuje právo rozhodnúť na základe vlastnej úvahy, či správanie sa Koncového užívateľa je v rozpore s touto EULA. Ak spoločnosť GINGERS rozhodne, že správanie sa Koncového užívateľa je v rozpore s pravidlami stanovenými touto EULA, spoločnosť GINGERS je oprávnená rozhodnúť na základe vlastnej úvahy o disciplinárnych postihoch vrátane (najmä) ale nie výlučne o prerušení, ukončení alebo zrušení Vášho Účtu ako Koncového užívateľa.

19. Nie je dovolené:

(i) dekompilovať, upravovať, prepísať, konštruovať alebo inak reprodukovať akúkoľvek časť GINGERS služieb;

(ii) používať podvody, automatizačný softvér (automation software), počítačové pirátstvo, alebo akýkoľvek iný neoprávnený softvér tretej strany určený na úpravu akýchkoľvek GINGERS služieb;

(iii) používať neautorizovaný softvér tretej strany určený zachytiť/zadržať, dobývať/ťažiť alebo inak zhromažďovať informácie z alebo prostredníctvom niektorej GINGERS služby;

(iv) získať (alebo pokúsiť sa získať) heslá alebo iné súkromné informácie od iných užívateľov GINGERS služieb;

Odmena

20. Užívateľské právo je poskytnuté za poplatok uvedený v bode 5 tejto EULA.

Osobné údaje

21. GINGERS služby spracúvajú Vaše osobné údaje. Pre viac informácií sa obráťte na GINGERS ochranu osobných údajov (Privacy Policy), dostupnú na www.portmateo.com.

Usmernenia/Návody a Aktualizácie

22. Spoločnosť GINGERS pravidelne zverejňuje usmernenia/návody k GINGERS službám a/alebo aktualizácie, ktoré môžu opraviť chyby alebo zlepšiť fungovanie GINGERS služieb. Dostupné usmernenia/návody a/alebo aktualizácie Vám môžu byť avizované prostredníctvom oznámení na Vašom Účte, e-maile, alebo prostredníctvom GINGERS webovej stránky. Je Vašou povinnosťou sledovať tieto oznámenia.

Zákaznícka podpora

23. Za aktiváciu GINGERS služieb a súvisiacich webových služieb nesiete výlučnú zodpovednosť Vy ako Koncový užívateľ. Je Vašou povinnosťou nestratiť prihlasovacie údaje do Účtu.

24. Spoločnosť GINGERS má výlučnú zodpovednosť za zabezpečenie údržby a zákazníckej podpory k GINGERS službám ako je uvedené v tejto EULA alebo ako to vyžaduje príslušné právo. Spoločnosť GINGERS ponúkne primeranú úroveň podpory prostredníctvom webovej stránky (PORTÁL) a/alebo zdvorilo žiadame o adresovanie akýchkoľvek otázok, sťažností alebo nárokov ohľadom GINGERS služieb alebo ohľadom postupu uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov na e-mailovú adresu: gingers@gingers.sk (alebo cez iné komunikačné kanály, ktoré Vám boli oznámené). Spoločnosť GINGERS však neručí za to, že akékoľvek problémy alebo žiadosti, ktoré vznesiete, budú skutočne riešené/bude na ne odpovedané.

Záruky a zodpovednosť

25. Koncový užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že používanie GINGERS služieb je na jeho vlastné riziko. Spoločnosť GINGERS nemá žiadnu právnu zodpovednosť za Účty Koncového užívateľa, ich stratu alebo výmaz. Je zodpovednosťou Koncového užívateľa nestratiť, nezničiť alebo nepoškodiť GINGERS služby po ich aktivácii.

26. GINGERS služby sú poskytované v stave „ako je dané” a „ako je k dispozícii” pre Vaše používanie, bez záruk akéhokoľvek druhu, vyjadrených alebo predpokladaných, vrátane (najmä) nie však výlučne záruk obchodovateľnosti, vhodnosti pre konkrétny účel, názov, oprávnenosti a tých záruk, ktoré vyplývajú z priebehu rokovaní alebo obchodných zvyklostí, a to bez obmedzenia zodpovednosti spoločnosti GINGERS uvedenej v tejto časti nižšie.

27. Spoločnosť GINGERS a ktorýkoľvek jej dodávateľ alebo poskytovateľ licencie nenesie zodpovednosť za náhodnú, nepriamu, mimoriadnu, následnú alebo akúkoľvek inú škodu vyplývajúcu z alebo akýmkoľvek spôsobom súvisiacu s dostupnosťou, používaním alebo nemožnosťou používať GINGERS služby v akomkoľvek čase a mieste podľa Vašej voľby. Spoločnosť GINGERS neručí za to, že GINGERS služby budú nepretržité alebo bezchybné; že chyby budú opravené; alebo GINGERS služby nebudú napadnuté vírusmi alebo inými škodlivými zložkami.

28. Spoločnosť GINGERS nenesie zodpovednosť za žiadnu nepriamu, náhodnú, následnú, mimoriadnu, trestnú alebo podobnú škodu, vrátane (najmä) ale nie výlučne za stratu príjmu, stratu zisku, stratu dát alebo prevádzkové poruchy (prerušenie prevádzky) alebo za iné nehmotné straty (i keď takéto straty sú kvalifikované), ktoré vzniknú z alebo akokoľvek súvisia s touto EULA alebo samotnými GINGERS službami, či už na základe zmluvy, úmyselného porušenia práva alebo na základe inej právnej teórie a bez ohľadu na to, či spoločnosť GINGERS upozornila (resp. či GINGERS bol upozornený) na možnosť takejto škody.

29. Niektoré jurisdikcie neumožňujú vylúčenie konkrétnych záruk alebo obmedzení alebo vylúčenie zodpovednosti za konkrétne typy škôd. A preto sa niektoré z vyššie uvedených odopretí (zrieknutí sa) záruky a obmedzení zodpovednosti nemusia vzťahovať na Vás. V rozsahu v akom spoločnosť GINGERS nesmie, vzhľadom na príslušné právo, odoprieť záruku alebo obmedziť svoju zodpovednosť spôsobom stanoveným v tomto dokumente, rozsah takejto záruky a rozsah zodpovednosti spoločnosti GINGERS bude na minimálnej úrovni povolenej príslušným právom. Predovšetkým, zákonné práva ktoréhokoľvek zákazníka (spotrebiteľa) alebo vylúčenie resp. obmedzenie zodpovednosti za smrť alebo zranenie v dôsledku nedbanlivosti alebo podvodu zo strany spoločnosti GINGERS nemôžu byť negatívne zasiahnuté touto EULA.

30. Spoločnosť GINGERS nezodpovedá (a Vy ako Koncový užívateľ s tým súhlasíte) voči Vám ako Koncovému užívateľovi za konkrétnu škodu vo vyššej sume, než ste uhradili spoločnosti GINGERS v súlade s touto EULA v šiestich (6) mesiacoch bezprostredne predchádzajúcich dňu, v ktorom ste si po prvýkrát uplatnili svoj nárok na náhradu tejto konkrétnej škody. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že ak ste spoločnosti GINGERS počas tohto obdobia neuhradili nič, Vašou jedinou možnosťou na nápravu (a teda výlučná zodpovednosť spoločnosti GINGERS) v akomkoľvek spore so spoločnosťou GINGERS je ukončenie používania GINGERS služieb a zrušenie Vášho Účtu.

31. Zaväzujete sa zbaviť zodpovednosti/odškodniť, chrániť a zaistiť spoločnosť GINGERS od/pred akéhokoľvek/akýmkoľvek nároku/om, požiadavky/ou, náhrady/ou škody alebo iných strát vrátane primeranej odmeny advokáta, ktoré budú uplatnené akoukoľvek treťou stranou, a ktoré vyplynú alebo vzniknú z používania GINGERS služieb alebo akéhokoľvek porušenia tejto EULA Vami ako Koncovým užívateľom; uvedené sa neuplatní v prípade, ak porušenie práv/povinností nemožno prisúdiť Vášmu úmyselnému alebo nedbanlivostnému správaniu.

32. Spoločnosť GINGERS vynaloží všetko úsilie na vyšetrenie akýchkoľvek nahlásených chýb v GINGERS službách len čo to bude možné a opraví takúto chybu, alebo vytvorí riešenie na odstránenie problému (spoločnosť GINGERS môže odložiť opravu chýb s obmedzeným vplyvom do ďalšej plánovanej aktualizácie); ale nič iné.

33. Navyše, zodpovednosť spoločnosti GINGERS nie je daná v prípadoch škody, ktorej príčina je mimo kontroly spoločnosti GINGERS (vyššia moc).

34. GINGERS služby komunikujú prostredníctvom internetu so serverom, ktorý je riadený spoločnosťou GINGERS za účelom poskytnutia úplnej služby. Spoločnosť GINGERS vynakladá jej všetko primerané úsilie za účelom, aby tento server bol kedykoľvek dostupný, ale nezodpovedá za jeho dostupnosť. Spoločnosť GINGERS môže priebežne aktualizovať server, čo môže viesť k jeho dočasnej nedostupnosti. Spoločnosť GINGERS vynaloží všetko primerané úsilie, aby ste boli vopred informovaný o nedostupnosti servera. Všetky pravidlá a podmienky uvedené v tomto dokumente ohľadom aktualizácií, podpory a zodpovednosti sa primerane vzťahujú na server.

35. Beriete na vedomie, že spoločnosť GINGERS nebude voči Vám niesť zodpovednosť v prípadoch, ak spoločnosť GINGERS zmení akúkoľvek časť alebo preruší poskytovanie GINGERS služby, čo spoločnosť GINGERS môže vykonať podľa vlastného uváženia a Vy nebudete môcť/nemusí byť možné používať GINGERS služby v rovnako rozsahu ako pred týmito zmenami alebo prerušením poskytovania GINGERS služby, keďže niektoré aspekty GINGERS služieb a správa podmienok používania GINGERS služieb majú za následok pretrvávajúcu angažovanosť spoločnosti GINGERS.

36. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, Koncový užívateľ má právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. GINGERS je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Pre odstraňovanie vád, platia body 26 a 27 týchto podmienok. Ak ide o vadu v GINGERS službách, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa GINGERS služby mohli riadne užívať ako služby bez vady, má Koncový užívateľ právo na výmenu GINGERS služieb alebo má právo od EULA odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Koncovému užívateľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Koncový užívateľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád GINGERS služby riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Koncový používateľ právo na primeranú zľavu z ceny.

Trvanie EULA

37. Táto EULA nadobúda účinnosť okamihom Úplného dodania GINGERS služby Koncovému užívateľovi a zostáva účinnou počas jedného roka. EULA môže byť obnovená vždy o jeden ďalší rok po zaplatení ročného poplatku podľa bodu 5 tejto EULA. GINGERS Vám 30 dní predtým než účinnosť EULA vyprší o tom zašle oznámenie spolu s oznámením o možnosti jej obnovy.

38. Vy ako Koncový užívateľ týmto výslovne súhlasíte so začatím poskytovania GINGERS služieb pred uplynutím zákonnej lehoty na odstúpenie od EULA. Súhlasom uvedeným v predchádzajúcej vete strácate právo odstúpiť od EULA. Týmto vyhlasujete, že ste boli riadne poučený o vyššie uvedených účinkoch Vášho súhlasu.

39. Táto EULA sa automaticky a s okamžitou platnosťou ukončí v prípade, ak bude proti Koncovému užívateľovi podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo ak Koncový užívateľ požiada o odklad úhrady jeho záväzkov, alebo ak aktíva Koncového užívateľa budú zabavené, resp. ak Koncový užívateľ zomrie alebo ak vstúpi do likvidácie, resp. bude zrušený alebo zanikne.

40. Po skončení platnosti tejto EULA (bez ohľadu na dôvod), ste povinný zastaviť používanie všetkých GINGERS služieb.

Rôzne

41. Táto EULA sa spravuje slovenským právom, t. j. táto EULA je regulovaná slovenským právnym poriadkom.

Legal Compliance:

42. Ak nie je nariadené inak záväzným právom, všetky spory vzniknuté alebo spojené/súvisiace s touto EULA medzi spoločnosťou GINGERS a Koncovým užívateľom (vrátane všetkých sporov ohľadom platnosti a trvania/existencie tohto dokumentu a/alebo tejto doložky a rozsahu a ukončenia tejto EULA) budú s konečnou platnosťou rozhodnuté príslušným súdom Slovenskej republiky.

43. Bez ohľadu na bod 42 týchto podmienok, Vy ako Konečný užívateľ sa môžete rozhodnúť urovnať spor vyplývajúci z alebo v súvislosti s touto EULA medzi GINGERS a Konečným užívateľom prostredníctvom systému alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu („ARSS“). Predpoklady pre začatie ARSS sú, že GINGERS i) neodpovie, v rámci 30 dní odo dňa odoslania žiadosti o nápravu, ak nie je Koncový užívateľ spokojný so spôsobom, ktorým GINGERS vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, alebo ii) odpovie zamietavo.

44. Právomoc/príslušnosť súdu je určená všeobecnou miestnou príslušnosťou podľa právnych predpisov platných v Slovenskej republike. V súlade s článkom 25 Nariadenia Rady (ES) č. 1215/2012 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, strany dohodli, že súdy Slovenskej republiky majú právomoc na riešenie všetkých sporov vzniknutých alebo spojených s touto EULA medzi spoločnosťou GINGERS a Vami ako Koncovým užívateľom alebo akoukoľvek treťou stranou, pričom súd príslušný na konanie v prvom stupni je Okresný súd Bratislava I.

45. Toto ustanovenie nezbavuje spoločnosť GINGERS možnosti začať konanie týkajúce sa akéhokoľvek sporu uvedenom v predchádzajúcej vete na ktoromkoľvek inom príslušnom súde.

46. Zistenie, že nejaké ustanovenie tejto EULA nie je platné, nemá vplyv na platnosť celkovej zmluvy (EULA). V takom prípade bude dotknuté ustanovenie nahradené novým ustanovením, ktoré bude právne záväzné a bude sa čo najviac približovať významu neplatného ustanovenia. Ak nejaké ustanovenie tejto EULA je z akéhokoľvek dôvodu právne neúčinné, takéto ustanovenie bude upravené v rozsahu potrebnom na dosiahnutie jeho právnej účinnosti (čo najviac zodpovedajúcom zámeru strán a pôvodne zamýšľanému hospodárskemu účelu neúčinného/právne nevynútiteľného ustanovenia) a ostatné ustanovenia tejto EULA tým nebudú dotknuté, t. j. ak niektoré ustanovenie tejto EULA je, alebo sa stane neúčinným alebo nevynútiteľným, ostatné ustanovenia tejto EULA zostávajú zachované v platnosti a účinnosti.

47. Práva a povinnosti podľa tejto zmluvy (EULA) sú prevoditeľné resp. prechádzajú na akéhokoľvek právneho nástupcu spoločnosti GINGERS ako aj na ďalších právnych nástupcov.

48. Spoločnosť GINGERS môže tiež previesť/postúpiť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy (EULA) na tretiu osobu, ktorá nadobudne príslušný podnik/podnikanie týkajúce sa GINGERS služieb alebo autorské práva k GINGERS službám od spoločnosti GINGERS, alebo na tretiu osobu, ktorá nadobudne 50 %-ný alebo väčší obchodný podiel (majetkovú účasť) na spoločnosti GINGERS, alebo na tretiu osobu 50 %-ný alebo väčší obchodný podiel (majetková účasť), ktorej je vo vlastníctve spoločnosti GINGERS, alebo na tretiu osobu v ktorej má spoločnosť GINGERS právomoc uplatniť prostredníctvom svojej majetkovej účasti rozhodujúci/kontrolný vplyv nad riadením alebo podnikaním tejto tretej osoby bez vplyvu na možnosť Koncového užívateľa používať GINGERS služby nepretržite.

49. Činnosť spoločnosti GINGERS podlieha dohľadu Slovenskej obchodnej inšpekcie, P. O. Box 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, Slovensko.

ČASŤ B: pre koncových užívateľov – fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby

EULA tvorí úplnú dohodu medzi Vami ako Koncovým užívateľom (ďalej ako „Vy“ alebo „Koncový užívateľ“) a spoločnosťou GINGERS. Táto EULA upravuje používanie Softvéru a Služieb (ako je uvedené nižšie) Koncovým užívateľom.

1. Pre účely tejto EULA pojmy uvedené nižšie majú nasledujúci význam:

„Softvér" – rozumejú sa všetky softvérové programy distribuované, zverejnené alebo iným spôsobom dostupné prostredníctvom spoločnosti GINGERS najmä, ale nie výlučne e-learningové kurzy prístupné prostredníctvom prehliadača.

„Služby” – označuje všetky služby dané k dispozícii spoločnosťou GINGERS najmä, ale nie výlučne – webové stránky spoločnosti GINGERS, služby prístupné prostredníctvom prehliadača alebo inej on-line telekomunikačnej metódy.

„GINGERS softvér“ alebo „GINGERS služby” sú spoločne označené ako Softvér alebo Služby.

2. GINGERS služba je licencovaná, nie predaná. Používanie GINGERS služby (ako je uvedené nižšie) je predmetom podmienok stanovených touto EULA. Pred vstupom do alebo pred použitím GINGERS služby, vrátane prezerania akejkoľvek webovej stránky spoločnosti GINGERS, máte povinnosť vyjadriť súhlas s touto EULA.

3. Vy ako Koncový užívateľ máte možnosť si objednať GINGERS služby prostredníctvom e-shop formulára dostupného na www.portmateo.sk. Po zaplatení odmeny ako je ustanovené v bode 5 týchto podmienok, dostanete do 2 pracovných dní, prihlasovacie meno a heslo pre prístup k Vášmu účtu („Účet“).

4. GINGERS služby sú dostupné prostredníctvom Vášho účtu po prihlásení. Jeden Účet môže byť použitý len jedným Koncovým užívateľom. Vy ako Koncový užívateľ si môžete objednať jeden alebo viac prístupov tak, aby GINGERS služby boli dostupné pre viacerých Konečných užívateľov.

5. Ročná odmena za GINGERS služby dostupné v rámci jedného Účtu je 36 EUR (vrátane DPH). Odmena musí byť zaplatená na bankový účet GINGERS číslo: 3704968056/0200, IBAN: SK0802000000003704968056, SWIFT: SUBASKBX.

6. Požívaním GINGERS služieb potvrdzujete a vyhlasujete, že máte vek 18 rokov a viac a že ste sa oboznámili s touto EULA, že jej rozumiete a súhlasíte s touto EULA. Ak máte menej ako 18 rokov, potvrdzujete a vyhlasujete, že Váš zákonný zástupca sa oboznámil a rozumie tejto EULA a súhlasil s touto EULA. Akceptáciou tejto EULA, registráciou, používaním alebo iným vstupom/prístupom k GINGERS službám alebo akýmkoľvek materiálom v nich zahrnutých alebo súvisiacim s GINGERS službami týmto súhlasíte s touto EULA. Ak nesúhlasíte s touto EULA (ak neakceptujete podmienky tejto EULA), žiadame Vás, aby ste neakceptovali, neregistrovali sa, nepoužívali a ani iným spôsobom nevstupovali do/nepristupovali k GINGERS službám. Používanie GINGERS služieb nie je možné – je neplatné, ak je zakázané.

7. GINGERS služba sa pre účely tejto EULA považuje za úplne dodanú Koncovému užívateľovi momentom, keď je prihlasovacie meno a heslo k Účtu odoslané GINGERS e-mailom na emailovú adresu, ktorú koncový užívateľ zadal pri registrácií (ďalej len „Úplné dodanie GINGERS služby Koncovému užívateľovi“).

8. Táto EULA predstavuje úplnú dohodu ohľadom licencie medzi stranami (Vami ako Koncovým užívateľom a GINGERS) a nahrádza všetky predchádzajúce dohody a vyjadrenia medzi nimi. GINGERS si vyhradzuje právo, v prípade zmeny príslušných právnych predpisov, zmeny situácie na trhu, zmeny obchodnej politiky GINGERS alebo na základe vlastného uváženia GINGERS, jednostranne zmeniť, upraviť, zrušiť, doplniť alebo odstrániť časti tejto EULA v akomkoľvek čase bez predchádzajúceho upozornenia zverejnením aktualizovaných/upravených EULA vrátane dňa ich účinnosti („Dátum účinnosti“) v rámci GINGERS služieb, takéto zmeny nadobudnú platnosť a účinnosť k okamihu ich zverejnenia v rámci GINGERS služieb. Vy (ako Koncový užívateľ) ste zodpovedný za oboznámenie sa s najnovšou verziou EULA. Pokračovaním používania GINGERS služieb sa Váš súhlas s takýmito zmenami/s aktuálnou verziou EULA predpokladá, a teda sa má za to, že s takýmito zmenami/s aktuálnou verziou EULA súhlasíte. Ak v nejakom ohľade nebudete súhlasiť s akoukoľvek časťou platnej verzie tejto EULA alebo akýmikoľvek inými podmienkami, pravidlami spoločnosti GINGERS alebo pravidlami správania sa stanovenými GINGERS vzťahujúcimi sa na Vaše používanie GINGERS služieb, Vaša licencia na používanie GINGERS služieb sa okamžite ruší a Vám vzniká povinnosť okamžite prestať používať GINGERS služby.

Rozsah licencie

9. Týmto spoločnosť GINGERS udeľuje oprávnenému nadobúdateľovi licencie k GINGERS službám (Vám ako Koncovému užívateľovi) právo používať GINGERS služby v rozsahu potrebnom k dosiahnutiu účelu EULA ako je uvedené v bode 10 týchto podmienok. Táto licencia sa udeľuje jednotlivcovi. GINGERS služby môžu byť používané len na takom zariadení, ktoré vlastní a prostredníctvom ktorého Koncový užívateľ užíva, resp. má prístup k GINGERS službám pomocou prehliadača alebo inej on-line komunikačnej metódy.

10. Účelom GINGERS služieb je poskytnutie e-learningových kurzov Koncovému užívateľovi.

11. Spoločnosť GINGERS Vám ako Koncovému užívateľovi udeľuje obmedzenú, nevýhradnú, neprevoditeľnú, odvolateľnú licenciu na prístup k GINGERS službám (vstup do GINGERS služieb) výlučne pre osobné, nekomerčne zábavné účely/použitie (Koncovým užívateľom). Akceptáciou tejto EULA Koncový užívateľ súhlasí, že nebude používať žiadne GINGERS služby za iným účelom, ako je uvedený vyššie. Spoločnosť GINGERS si vyhradzuje všetky práva, ktoré Vám ako Koncovému užívateľovi nie sú výslovne udelené touto EULA. Ak ako Koncový užívateľ porušíte akékoľvek podmienky stanovené touto EULA, spoločnosť GINGERS si vyhradzuje právo zrušiť Vašu licenciu (licenciu Koncového užívateľa) bez upovedomenia.

12. Nie je dovolené:

(v) dekompilovať alebo spätne dešifrovať zdrojový kód GINGERS služby s výnimkou v rozsahu povolenom záväzným právom;

(vi) upravovať, meniť, pozmeniť GINGERS služby s výnimkou v rozsahu povolenom záväzným právom alebo v rozsahu nevyhnutnom na používanie GINGERS Služieb;

(vii) obstarávať kópie GINGERS služieb alebo akejkoľvek časti GINGERS služieb pre tretie strany;

(viii) poskytnúť sublicenciu k GINGERS službám alebo sprístupniť GINGERS služby tretím osobám nájmom, vytvorením softvérovej služby (Software-as-a-Service) alebo inak;

(ix) upravovať GINGERS služby s výnimkou v rozsahu povolenom záväzným právom;

(x) odstrániť alebo znečitateľniť oznámenia o spoločnosti GINGERS ako o držiteľovi autorských práv k GINGERS službám;

(xi) používať GINGERS služby, spôsobom, ktorý poškodzuje povesť GINGERS alebo GINGERS Služieb;

(xii) využívať alebo umiestňovať GINGERS Služby takým spôsobom, že pozorovateľ komunikácie sa bude domnievať, že GINGERS služby sa týkajú/patria Vám.

13. Koncový užívateľ sa zaväzuje dodržiavať usmernenia/návody pre používanie GINGERS služieb, ktoré prípadne GINGERS zverejní.

14. Dodaním alebo používaním GINGERS Služieb neprechádza na Vás ako Koncového užívateľa žiadne právo komerčného alebo propagačného využitia k/v GINGERS službám. Akékoľvek možnosti napaľovania alebo presunu dát sú výlučne službou pre Vás ako Koncového užívateľa a nezakladajú oprávnenie, vzdanie sa práv alebo iné obmedzenie akýchkoľvek práv držiteľov autorského práva k akémukoľvek obsahu obsiahnutom v ktorejkoľvek GINGERS službe.

Duševné vlastníctvo

15. Všetky práva k GINGERS službám, súvisiacej dokumentácii a všetkým ich modifikáciám a rozšíreniam patria spoločnosti GINGERS. Získavate len tie práva a povolenia, ktoré Vám vyplývajú z tejto EULA alebo tie, ktoré Vám budú udelené osobitne písomnou formou. Nesmiete používať, kopírovať alebo zverejňovať GINGERS služby, ak to nie je dovolené.

16. Všetok obsah a materiál dostupné v/z GINGERS služieb najmä, ale nie výlučne akýkoľvek softvér, označenia, koncepty, umelecké prvky, animácie, videá, obrazy, hudba, zvuky, témy, objekty, znaky vrátane mien a informácií o profile, príbehy, prenos údajov/komunikácia, text, kód, pracovné postupy, osobnostné práva, dokumentácia a akékoľvek on-line alebo tlačené marketingové materiály (ďalej ako „Obsah“), sú duševným vlastníctvom patriacim spoločnosti GINGERS. Ak nie je písomne uvedené inak, celý Obsah je vlastnený, spravovaný a licencovaný spoločnosťou GINGERS. Celý Obsah je chránený autorským právom podľa autorského práva Slovenskej republiky a/alebo podobných zákonov iných jurisdikcií chrániacich ho pred neoprávneným používaním. Reprodukovanie, ukladanie, zhromažďovanie a/alebo šírenie Obsahu s tretími stranami, resp. tretím/i stranám/ami je považované za porušenie autorských práv a porušenie legislatívy Slovenskej republiky. Spoločnosť GINGERS a jej logá sú ochrannými známkami patriacimi spoločnosti GINGERS a nesmú byť použité bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti GINGERS.

17. Spoločnosť GINGERS a Vy ako Koncový užívateľ uznávate, že v prípade, ak akákoľvek tretia strana vznesie nárok, že GINGERS služby alebo držba GINGERS služieb Koncovým užívateľom porušuje duševné vlastníctvo tretej osoby, spoločnosť GINGERS je zodpovedná za vyšetrenie, obranu, vysporiadanie a uspokojenie takéhoto nároku na ochranu pred zásahom do duševného vlastníctva.

Pravidlá správania

18. Používanie GINGERS služieb je regulované konkrétnymi pravidlami stanovenými touto EULA. Nasledovné pravidlá nie sú úplné, spoločnosť GINGERS si vyhradzuje právo rozhodnúť na základe vlastnej úvahy, či správanie sa Koncového užívateľa je v rozpore s touto EULA. Ak spoločnosť GINGERS rozhodne, že správanie sa Koncového užívateľa je v rozpore s pravidlami stanovenými touto EULA, spoločnosť GINGERS je oprávnená rozhodnúť na základe vlastnej úvahy o disciplinárnych postihoch vrátane (najmä) ale nie výlučne o prerušení, ukončení alebo zrušení Vášho Účtu ako Koncového užívateľa.

19. Nie je dovolené:

(xiii) dekompilovať, upravovať, prepísať, konštruovať alebo inak reprodukovať akúkoľvek časť GINGERS služieb;

(xiv) používať podvody, automatizačný softvér (automation software), počítačové pirátstvo, alebo akýkoľvek iný neoprávnený softvér tretej strany určený na úpravu akýchkoľvek GINGERS služieb;

(xv) používať neautorizovaný softvér tretej strany určený zachytiť/zadržať, dobývať/ťažiť alebo inak zhromažďovať informácie z alebo prostredníctvom niektorej GINGERS služby;

(xvi) získať (alebo pokúsiť sa získať) heslá alebo iné súkromné informácie od iných užívateľov GINGERS služieb;

Odmena

20. Užívateľské právo je poskytnuté za poplatok uvedený v bode 5 tejto EULA.

Osobné údaje

21. GINGERS služby spracúvajú Vaše osobné údaje. Pre viac informácií sa obráťte na GINGERS ochranu osobných údajov (Privacy Policy), dostupnú na www.portmateo.com.

Usmernenia/Návody a Aktualizácie

22. Spoločnosť GINGERS pravidelne zverejňuje usmernenia/návody k GINGERS službám a/alebo aktualizácie, ktoré môžu opraviť chyby alebo zlepšiť fungovanie GINGERS služieb. Dostupné usmernenia/návody a/alebo aktualizácie Vám môžu byť avizované prostredníctvom oznámení na Vašom Účte, e-maile, alebo prostredníctvom GINGERS webovej stránky. Je Vašou povinnosťou sledovať tieto oznámenia.

Zákaznícka podpora

23. Za aktiváciu GINGERS služieb a súvisiacich webových služieb nesiete výlučnú zodpovednosť Vy ako Koncový užívateľ. Je Vašou povinnosťou nestratiť prihlasovacie údaje do Účtu.

24. Spoločnosť GINGERS má výlučnú zodpovednosť za zabezpečenie údržby a zákazníckej podpory k GINGERS službám ako je uvedené v tejto EULA, alebo ako to vyžaduje príslušné právo. Spoločnosť GINGERS ponúkne primeranú úroveň podpory prostredníctvom webovej stránky (PORTÁL) a/alebo zdvorilo žiadame o adresovanie akýchkoľvek otázok, sťažností alebo nárokov ohľadom GINGERS služieb alebo ohľadom postupu uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov na e-mailovú adresu: gingers@gingers.sk (alebo cez iné komunikačné kanály, ktoré Vám boli oznámené). Spoločnosť GINGERS však neručí za to, že akékoľvek problémy alebo žiadosti, ktoré vznesiete, budú skutočne riešené/bude na ne odpovedané.

Záruky a zodpovednosť

25. Koncový užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že používanie GINGERS služieb je na jeho vlastné riziko. Spoločnosť GINGERS nemá žiadnu právnu zodpovednosť za Účty Koncového užívateľa, ich stratu alebo výmaz. Je zodpovednosťou Koncového užívateľa nestratiť, nezničiť alebo nepoškodiť GINGERS služby po ich aktivácii.

26. GINGERS služby sú poskytované v stave „ako je dané” a „ako je k dispozícii” pre Vaše používanie, bez záruk akéhokoľvek druhu, vyjadrených alebo predpokladaných, vrátane (najmä) nie však výlučne záruk obchodovateľnosti, vhodnosti pre konkrétny účel, názov, oprávnenosti a tých záruk, ktoré vyplývajú z priebehu rokovaní alebo obchodných zvyklostí, a to bez obmedzenia zodpovednosti spoločnosti GINGERS uvedenej v tejto časti nižšie.

27. Spoločnosť GINGERS a ktorýkoľvek jej dodávateľ alebo poskytovateľ licencie nenesie zodpovednosť za náhodnú, nepriamu, mimoriadnu, následnú alebo akúkoľvek inú škodu vyplývajúcu z alebo akýmkoľvek spôsobom súvisiacu s dostupnosťou, používaním alebo nemožnosťou používať GINGERS služby v akomkoľvek čase a mieste podľa Vašej voľby. Spoločnosť GINGERS neručí za to, že GINGERS služby budú nepretržité alebo bezchybné; že chyby budú opravené; alebo GINGERS služby nebudú napadnuté vírusmi alebo inými škodlivými zložkami.

28. Spoločnosť GINGERS nenesie zodpovednosť za žiadnu nepriamu, náhodnú, následnú, mimoriadnu, trestnú alebo podobnú škodu, vrátane (najmä) ale nie výlučne za stratu príjmu, stratu zisku, stratu dát alebo prevádzkové poruchy (prerušenie prevádzky) alebo za iné nehmotné straty (i keď takéto straty sú kvalifikované), ktoré vzniknú z/alebo akokoľvek súvisia s touto EULA alebo samotnými GINGERS službami, či už na základe zmluvy, úmyselného porušenia práva alebo na základe inej právnej teórie a bez ohľadu na to, či spoločnosť GINGERS upozornila (resp. či GINGERS bol upozornený) na možnosť takejto škody.

29. Niektoré jurisdikcie neumožňujú vylúčenie konkrétnych záruk alebo obmedzení alebo vylúčenie zodpovednosti za konkrétne typy škôd. A preto sa niektoré z vyššie uvedených odopretí (zrieknutí sa) záruky a obmedzení zodpovednosti nemusia vzťahovať na Vás. V rozsahu v akom spoločnosť GINGERS nesmie, vzhľadom na príslušné právo, odoprieť záruku alebo obmedziť svoju zodpovednosť spôsobom stanoveným v tomto dokumente, rozsah takejto záruky a rozsah zodpovednosti spoločnosti GINGERS bude na minimálnej úrovni povolenej príslušným právom. Predovšetkým, zákonné práva ktoréhokoľvek zákazníka (spotrebiteľa) alebo vylúčenie resp. obmedzenie zodpovednosti za smrť alebo zranenie v dôsledku nedbanlivosti alebo podvodu zo strany spoločnosti GINGERS nemôžu byť negatívne zasiahnuté touto EULA.

30. Spoločnosť GINGERS nezodpovedá (a Vy ako Koncový užívateľ s tým súhlasíte) voči Vám ako Koncovému užívateľovi za konkrétnu škodu vo vyššej sume než ste uhradili spoločnosti GINGERS v súlade s touto EULA v šiestich (6) mesiacoch bezprostredne predchádzajúcich dňu, v ktorom ste si po prvýkrát uplatnili svoj nárok na náhradu tejto konkrétnej škody. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že ak ste spoločnosti GINGERS počas tohto obdobia neuhradili nič, Vašou jedinou možnosťou na nápravu (a teda výlučná zodpovednosť spoločnosti GINGERS) v akomkoľvek spore so spoločnosťou GINGERS je ukončenie používania GINGERS služieb a zrušenie Vášho Účtu.

31. Zaväzujete sa zbaviť zodpovednosti/odškodniť, chrániť a zaistiť spoločnosť GINGERS od/pred akéhokoľvek/akýmkoľvek nároku/om, požiadavky/ou, náhrady/ou škody alebo iných strát vrátane primeranej odmeny advokáta, ktoré budú uplatnené akoukoľvek treťou stranou, a ktoré vyplynú alebo vzniknú z používania GINGERS služieb alebo akéhokoľvek porušenia tejto EULA Vami ako Koncovým užívateľom; uvedené sa neuplatní v prípade, ak porušenie práv/povinností nemožno prisúdiť Vášmu úmyselnému alebo nedbanlivostnému správaniu.

32. Spoločnosť GINGERS vynaloží všetko úsilie na vyšetrenie akýchkoľvek nahlásených chýb v GINGERS službách, len čo to bude možné a opraví takúto chybu, alebo vytvorí riešenie na odstránenie problému (spoločnosť GINGERS môže odložiť opravu chýb s obmedzeným vplyvom do ďalšej plánovanej aktualizácie); ale nič iné.

33. Navyše, zodpovednosť spoločnosti GINGERS nie je daná v prípadoch škody, ktorej príčina je mimo kontroly spoločnosti GINGERS (vyššia moc).

34. GINGERS služby komunikujú prostredníctvom internetu so serverom, ktorý je riadený spoločnosťou GINGERS za účelom poskytnutia úplnej služby. Spoločnosť GINGERS vynakladá jej všetko primerané úsilie za účelom, aby tento server bol kedykoľvek dostupný, ale nezodpovedá za jeho dostupnosť. Spoločnosť GINGERS môže priebežne aktualizovať server, čo môže viesť k jeho dočasnej nedostupnosti. Spoločnosť GINGERS vynaloží všetko primerané úsilie, aby ste boli vopred informovaný o nedostupnosti servera. Všetky pravidlá a podmienky uvedené v tomto dokumente ohľadom aktualizácií, podpory a zodpovednosti sa primerane vzťahujú na server.

35. Beriete na vedomie, že spoločnosť GINGERS nebude voči Vám niesť zodpovednosť v prípadoch, ak spoločnosť GINGERS zmení akúkoľvek časť alebo preruší poskytovanie GINGERS služby, čo spoločnosť GINGERS môže vykonať podľa vlastného uváženia a Vy nebudete môcť/nemusí byť možné používať GINGERS služby v rovnako rozsahu ako pred týmito zmenami alebo prerušením poskytovania GINGERS služby, keďže niektoré aspekty GINGERS služieb a správa podmienok používania GINGERS služieb majú za následok pretrvávajúcu angažovanosť spoločnosti GINGERS.

36. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, Koncový užívateľ má právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. GINGERS je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Pre odstraňovanie vád platia body 26 a 27 týchto podmienok. Ak ide o vadu v GINGERS službách, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa GINGERS služby mohli riadne užívať ako služby bez vady, má Koncový užívateľ právo na výmenu GINGERS služieb alebo má právo od EULA odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Koncovému užívateľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Koncový užívateľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád GINGERS služby riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Koncový používateľ právo na primeranú zľavu z ceny.

Trvanie EULA

37. Táto EULA nadobúda účinnosť okamihom Úplného dodania GINGERS služby Koncovému užívateľovi a zostáva účinnou počas jedného roka. EULA môže byť obnovená vždy o jeden ďalší rok po zaplatení ročného poplatku podľa bodu 5 tejto EULA. GINGERS Vám 30 dní predtým než účinnosť EULA vyprší o tom zašle oznámenie spolu s oznámením o možnosti jej obnovy.

38. Vy ako Koncový užívateľ týmto výslovne súhlasíte so začatím poskytovania GINGERS služieb pred uplynutím zákonnej lehoty na odstúpenie od EULA. Súhlasom uvedeným v predchádzajúcej vete strácate právo odstúpiť od EULA. Týmto vyhlasujete, že ste boli riadne poučený o vyššie uvedených účinkoch Vášho súhlasu.

39. Táto EULA sa automaticky a s okamžitou platnosťou ukončí v prípade, ak bude proti Koncovému užívateľovi podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo ak Koncový užívateľ požiada o odklad úhrady jeho záväzkov, alebo ak aktíva Koncového užívateľa budú zabavené, resp. ak Koncový užívateľ zomrie alebo ak vstúpi do likvidácie, resp. bude zrušený alebo zanikne.

40. Po skončení platnosti tejto EULA (bez ohľadu na dôvod), ste povinný zastaviť používanie všetkých GINGERS služieb.

Rôzne

41. Táto EULA sa spravuje slovenským právom, t. j. táto EULA je regulovaná slovenským právnym poriadkom.

Legal Compliance:

42. Ak nie je nariadené inak záväzným právom, všetky spory vzniknuté alebo spojené/súvisiace s touto EULA medzi spoločnosťou GINGERS a Koncovým užívateľom (vrátane všetkých sporov ohľadom platnosti a trvania/existencie tohto dokumentu a/alebo tejto doložky a rozsahu a ukončenia tejto EULA) budú s konečnou platnosťou rozhodnuté príslušným súdom Slovenskej republiky.

43. Právomoc/príslušnosť súdu je určená všeobecnou miestnou príslušnosťou podľa právnych predpisov platných v Slovenskej republike. V súlade s článkom 25 Nariadenia Rady (ES) č. 1215/2012 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, strany dohodli, že súdy Slovenskej republiky majú právomoc na riešenie všetkých sporov vzniknutých alebo spojených s touto EULA medzi spoločnosťou GINGERS a Vami ako Koncovým užívateľom alebo akoukoľvek treťou stranou, pričom súd príslušný na konanie v prvom stupni je Okresný súd Bratislava I.

44. Toto ustanovenie nezbavuje spoločnosť GINGERS možnosti začať konanie týkajúce sa akéhokoľvek sporu uvedenom v predchádzajúcej vete na ktoromkoľvek inom príslušnom súde.

45. Zistenie, že nejaké ustanovenie tejto EULA nie je platné, nemá vplyv na platnosť celkovej zmluvy (EULA). V takom prípade bude dotknuté ustanovenie nahradené novým ustanovením, ktoré bude právne záväzné a bude sa čo najviac približovať významu neplatného ustanovenia. Ak nejaké ustanovenie tejto EULA je z akéhokoľvek dôvodu právne neúčinné, takéto ustanovenie bude upravené v rozsahu potrebnom na dosiahnutie jeho právnej účinnosti (čo najviac zodpovedajúcom zámeru strán a pôvodne zamýšľanému hospodárskemu účelu neúčinného/právne nevynútiteľného ustanovenia) a ostatné ustanovenia tejto EULA tým nebudú dotknuté, t. j. ak niektoré ustanovenie tejto EULA je, alebo sa stane neúčinným alebo nevynútiteľným, ostatné ustanovenia tejto EULA zostávajú zachované v platnosti a účinnosti.

46. Práva a povinnosti podľa tejto zmluvy (EULA) sú prevoditeľné resp. prechádzajú na akéhokoľvek právneho nástupcu spoločnosti GINGERS ako aj na ďalších právnych nástupcov.

47. Spoločnosť GINGERS môže tiež previesť/postúpiť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy (EULA) na tretiu osobu, ktorá nadobudne príslušný podnik/podnikanie týkajúce sa GINGERS služieb alebo autorské práva k GINGERS službám od spoločnosti GINGERS, alebo na tretiu osobu ktorá nadobudne 50 %-ný alebo väčší obchodný podiel (majetkovú účasť) na spoločnosti GINGERS, alebo na tretiu osobu 50 %-ný alebo väčší obchodný podiel (majetková účasť), ktorej je vo vlastníctve spoločnosti GINGERS, alebo na tretiu osobu v ktorej má spoločnosť GINGERS právomoc uplatniť prostredníctvom svojej majetkovej účasti rozhodujúci/kontrolný vplyv nad riadením alebo podnikaním tejto tretej osoby, bez vplyvu na možnosť Koncového užívateľa používať GINGERS služby nepretržite.